środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Twój głos jest ważny - „Obszar zdrowia”

2023-03-06 08:43:25 (ost. akt: 2023-03-06 08:47:24)

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+.

W przypadku obszaru „Infrastruktura zdrowotna” jednym z kluczowych problemów jest dostępność do usług zdrowotnych. Działania związane z poprawą dostępu do usług zdrowotnych zostały ocenione przez mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum jako priorytetowe.

- Dlatego też strategia zakłada jako jeden ze strategicznych celów zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej – podkreśla Anita Kluczyk-Wąsik z Wydziału Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Malborka.

Niezwykle ważnym obszarem dotyczącym stanu zdrowia ludności jest ich zdrowie psychiczne, szczególnie w okresie popandemicznym oraz zagrożenia działaniami wojennymi ze strony Federacji Rosyjskiej. Należy podkreślić, iż w chwili obecnej na terenie MOF Malbork-Sztum funkcjonują jedynie 2 poradnie zdrowa psychicznego (w Malborku i Sztumie), które nie są w stanie pomóc wszystkim zgłaszającym się pacjentom w wymaganym dla poprawy zdrowia psychicznego czasie. Kluczowa jest również konieczność budowania spójnego systemu dla rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dziecięcej, z uwagi na brak specjalistycznej opieki zdrowotnej w tym zakresie.

To dzięki partnerskiej inicjatywie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju i modernizacji placówek i systemu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii ZIT. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres strategiazit@um.malbork.pl

Do pobrania:
1) Formularz konsultacyjny
2) Projekt Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+
3) Raport z konsultacji społecznych
4) Fiszki projektowe dla zadań własnych:
- Fiszka projektowa - Mobilność: MZK Malbork
- FIszka projektowa - Mobilność: Ścieżki rowerowe
- Fiszka projektowa - Mobilność: Utworzenie węzła integracyjnego przy PKP


http://m.82-200.pl/2023/03/orig/mofms-poziom-9135.jpg