środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Konsultacje Społeczne na temat Strategii „MOF Malbork-Sztum”

2023-03-02 13:50:38 (ost. akt: 2023-03-02 14:10:09)

Miasto Malbork wspólnie z pozostałymi partnerami samorządowymi - Miastem i Gminą Sztum, Miastem i Gminą Nowy Staw, gminami Stare Pole, Malbork, Miłoradz i dwoma powiatami: malborskim i sztumskim - tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Malbork-Sztum. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, obejmująca lata 2021-2027, wymaga podejścia partnerskiego i proponowania zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych. W celu dokonania analizy obszaru i wskazania kierunków rozwojowych, w wyniku dialogu opracowano projekt Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego, którego konsultacje trwają obecnie. Strategia wyznacza kierunek i zakres działań, który gminy zamierzają przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć zaplanowane cele.

Dokument wskazuje dla partnerstwa 3 cele strategiczne:

Przyjazne miejsce do życia
– cel ten skupia się na stworzeniu warunków dla bezpieczeństwa środowiskowego, energetycznego oraz dostępnej infrastruktury społecznej
Zaangażowana społeczność MOF – działania w ramach celu będą dążyły m.in. do podniesienia poziomu integracji z imigrantami, aktywizacji społecznej osób starszych, zagrożonych ubóstwem, osób w tym osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, budowania otwartej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej, podniesienia poziomu dostępności komunikacyjnej
Wspieranie rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem lokalnych potencjałów – rozumiane jako poprawa dostępności i jakości całorocznej oferty czasu wolnego na terenie MOF, promocja gospodarcza MOF w kraju i za granicą oraz wsparcie kształcenia zawodowego w branżach kluczowych dla gospodarki MOF.

„MOF Malbork-Sztum” ma do dyspozycji zintegrowany instrument terytorialny, w ramach którego finansowo będzie wspierana część planowanych działań. Można go do porównać sejfu z pieniędzmi, w którym znajdują się mniejsze i większe szufladki wypełnione pieniędzmi „z zewnątrz” na zadania związane z modernizacją energetyczną, mobilnością miejską, adaptacją do zmian klimatu itp. Do tego sejfu musimy dołożyć szufladki z pieniędzmi pochodzącymi z budżetów poszczególnych partnerów, aby zapewnić wkład własny na finansowanie zaplanowanych zadań. Aby móc sięgnąć po te pieniądze, musimy uzgodnić z samorządem województwa projekty partnerskie, które mogą być wspierane środkami unijnymi. Dialog został już rozpoczęty w roku 2022, natomiast obecnie przedstawiamy do konsultacji społecznej wynik dotychczasowych prac.

- Obszary, które mogą zostać wsparte w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to: modernizacja energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, różnorodność biologiczna, mobilność miejska, zdrowie, integracja z imigrantami. W celu przybliżenia i zrozumienia tej trudnej tematyki opublikujemy cykl artykułów przybliżających tematy, w obrębie których przygotowywane są i będą projekty – informuje Monika Sasin, naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych Miasta Malborka.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii. Dokument został opublikowany na stronie Codziennej Gazety Internetowej 82-200.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych.

Aby zgłosić uwagi do treści opracowania należy wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres strategiazit@um.malbork.pl lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miasta w Malborku,
- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
- Urząd Miasta i Gminy w Nowym Stawie,
- Urząd Gminy Malbork,
- Urząd Gminy Stare Pole,
- Urząd Gminy Miłoradz,
- Starostwo Powiatowe w Malborku,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

#StrategiaMOFMalborkSztum