środa, 8 lutego 2023. Imieniny Irminy, Piotra, Sylwii

XXXII Sesja Rady Miasta Malborka

2017-05-11 08:46:23 (ost. akt: 2017-05-11 08:49:43)

W czwartek 18 maja o godzinie 12:00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Programy Współpracy z NGO w 2016 r.
5. Sprawozdanie ze stanu wierzytelności i zobowiązań Gminy Miejskiej Malbork – skuteczność windykacji (od 2015 r do dnia dzisiejszego).
6. Informacja dotycząca komunalnych zasobów mieszkaniowych.
7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.
8. Zapoznanie się z przygotowaniami do sezonu turystycznego, ocena stanu technicznego i porządkowego chodników, ulic, terenów zielonych, placów zabaw i parkingów.
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana ref. Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2016 rok – III zmiana ref. Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska-Downar;
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/278/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 78/X/99 Rady Miasta Malborka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku, dyrektor CPiTU Joanna Żołdak;
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Piaski II w Malborku, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
e) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malborka dla terenu położonego w dzielnicy Wielbark, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Malborskiego komunalnej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Słowackiego ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
i) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
j) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasta Malbork, ref. Adam Matyjak, Wydz. GKO;
k) w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017-2020”, Jacek Markowski;
l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
m) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka” ref. Maria Seibert Kanclerz Kapituły;
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacja na temat protokołu XXXI sesji Rady Miasta Malborka.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 16.05.2017 r. godz. 12.00
2. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 16.05.2017 r. godz. 12.30
3. Komisja GKM - 16.05.2017 r. godz. 14.00
4. Komisja OKS - 17.05.2017 r. godz. 14.00

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 17 maja br. o godz. 15.30.