Czwartek, 25 lipca 2024. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego miasta Malborka

2024-07-04 14:52:02 (ost. akt: 2024-07-04 14:57:56)

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Malbork uchwały Nr III/25/2024 z dnia 27.06.2024 r. o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego miasta Malborka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Malborka wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” w terminie od 4 lipca do 16 września 2024 r. Formularz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Malborka pok. 207 lub 208 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Malborka na stronie internetowej: www.bip.malbork.pl/zagospodarowanieprzestrzenne (w zakładce wzory wniosków).

Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: e.suchcicka@um.malbork.pl,
- za pomocą platformy ePUAP

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Malborka.

Burmistrz Miasta Malborka
/-/ Marek Charzewski