Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Prawo do głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Samorządu i Sejmiku zarządzonych na dzień 07.04.2024 r. – II tura

2024-04-09 10:32:37 (ost. akt: 2024-04-09 10:43:07)

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek wraz ze zgodą na przyjęcie pełnomocnictwa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 kwietnia 2024 r.
w pok. 105 Urzędu Miasta Malborka


w godzinach pracy Urzędu:
- wtorek i czwartek 07:30 – 15:30
- środa 07:30 – 16:30
- piątek 07:30 – 14:30

DOTYCZY, OSÓB, KTÓRE NIE SKŁADAŁY WNIOSKU PRZED I TURĄ GŁOSOWANIA.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:
1. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
2. о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
3. którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być
osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania