Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego w dniu wyborów

2024-03-22 07:19:29 (ost. akt: 2024-03-22 09:19:36)

Urząd Miasta Malborka informuje, że w dniu wyborów osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych. Informują o tym przepisy zawarte w artykule 37e Kodeksu Wyborczego.

Do bezpłatnego transportu mają prawo:
- wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Bezpłatny transport przysługuje:
- z miejsca zamieszania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
- miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
- z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.

Jak zgłosić zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego?
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, którego obejmują wspomniane przepisy należy zgłosić do 25 marca 2024 r. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia: telefonicznie - pod numerem 55 629-04-12, drogą elektroniczną na maila magistrat@um.malbork.pl lub za pomocą e-PUAP (Adres skrytki ePUAP: /xt2uer311q/SkrytkaESP)

W zgłoszeniu należy podać NAZWISKO, IMIĘ (IMIONA), NUMER PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, OZNACZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA lub INNEGO MIEJSCA z którego miałby nastąpić transport, wskazać również czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej do 4 kwietnia 2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż 5 kwietnia 2024. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej