Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2024 w różnych obszarach działalności pożytku publicznego

2024-02-02 11:41:59 (ost. akt: 2024-02-02 12:00:09)

01 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, tj.:

1. OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJI ZDROWIA:
1) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.
2) Wspieranie inicjatyw w zakresie poprawy zdrowia publicznego, kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej
- z zastrzeżeniem, że jeden podmiot może otrzymać dotację w wysokości nie większej niż 13.000,00 złlink do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

2. POMOCY SPOŁECZNEJ pt. „Aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji osób starszych, w tym także działalność kulturalna i edukacyjna”, z zastrzeżeniem, że jeden podmiot może otrzymać dotację w wysokości nie większej niż 5.000,00 zł link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

3. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pt. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzenia wolnego czasu w abstynencji” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publiczne

Oferty w w/w konkursach należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2024 roku (poniedziałek), do godz. 15:30 w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, pok. 115. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent nie może wnioskować z dotacji o pokrycie „kosztów administracyjnych” zadania. Dotacja może być wydatkowana wyłącznie na „koszty realizacji działań”.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Wszystkie planowane działania w ramach zadania należy przedstawić w 1 ofercie.

5. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) każda oferta zgłaszana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zadania publicznego.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze szczegółami otwartego konkursu ofert, w którym chcą Państwo złożyć swoją ofertę.