Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarach: kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjna opieka wychowawcza

2024-01-30 09:39:43 (ost. akt: 2024-01-30 09:43:30)

Zakończył się otwarty konkurs ofert w obszarach: kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Poniżej lista projektów, które otrzymały dofinansowanie:

Wyniki otwartego konkursu ofert

INFORMACJA:
W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana, oferenci zobowiązani są do określenia, czy zmniejszają zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (tabele pkt. V oferty). Można zmniejszyć wkład własny (wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy) oraz wysokość świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, jednakże procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wykazany w złożonej ofercie nie może zostać zwiększony.

Należy zachować zgodność zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, tzn.:
1. co najmniej 3% wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) wartości całego zadania, ale nie mniej niż zdeklarowane w złożonej ofercie.
2. w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent nie może pokrywać z dotacji „kosztów administracyjnych” zadania. Dotacja może być wydatkowana wyłącznie na „koszty realizacji działań”.

Jeżeli konieczna będzie również zmiana planu i harmonogramu działań (pkt. III – 4 oferty) względem oferty, to należy także dostarczyć ich aktualizację, bowiem musi być spójny z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.