Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Zostań ławnikiem. Trwa nabór uzupełniający

2023-12-29 12:28:34 (ost. akt: 2024-01-03 10:25:15)

Z końcem 2023 roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. W związku z tym przeprowadzono nabór kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027. Obecnie trwają wybory uzupełniające.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2023 r. w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2024 – 2027 Rada Miasta Malborka powinna wybrać następującą liczbę ławników:
- o Sądu Okręgowego w Gdańsku 1, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: nie dotyczy;
- do Sądu Rejonowego w Malborku 11, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 7


Tryb zgłaszania kandydatów na ławników
Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą
zgłaszać radom gminy:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych),
3. co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymagania na stanowisku ławnika
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;2
- ukończył 30 lat;
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
- nie przekroczył 70 lat;
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
- adwokaci i aplikanci adwokaccy;
- radcy prawni i aplikanci radcowscy;
- duchowni;
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
- funkcjonariusze Służby Więziennej;
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydaci na ławników w kadencji 2024 – 2027 proszeni są złożyć dokumenty do Biura Rady Miasta (p 112) do dnia 31 stycznia 2024 r.

Informacji udziela Ewa Arbart - tel. 605-606-989

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty