Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2024 w różnych obszarach działalności

2023-12-22 11:11:32 (ost. akt: 2023-12-22 13:59:40)

22 grudnia 2023 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, tj.:

1. POMOCY SPOŁECZNEJ:
1) pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie miasta Malborka w roku 2024” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

2) pt. „Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Miasta Malborka, w tym organizacja zbiórek okolicznościowych” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

2. POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ pt. „Wspieranie idei wolontariatu, w tym szkolenia wolontariuszy w zakresie zgodnym z działalnością organizacji w formie prowadzenia w roku 2024 Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

3. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pt. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - w formie prowadzenia KLUBU ABSTYNENTA” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Oferty w w/w konkursach należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2024 roku (piątek), do godz. 14:30 w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, pok. 115. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent nie może wnioskować z dotacji o pokrycie „kosztów administracyjnych” zadania. Dotacja może być wydatkowana wyłącznie na „koszty realizacji działań”.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Wszystkie planowane działania w ramach zadania należy przedstawić w 1 ofercie.

5. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) każda oferta zgłaszana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zadania publicznego.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze szczegółami otwartego konkursu ofert, w którym chcą Państwo złożyć swoją ofertę.


Szczegółowe informacje i pliki do pobrania znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Malborka (www.bip.malbork.pl), menu: „Organizacje pozarządowe” → „Ogłoszenia”.