Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Nabór na Członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w 2024 roku

2023-12-13 10:42:03 (ost. akt: 2023-12-13 10:42:50)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu miasta Malborka do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Nabór jest do następujących Komisji Konkursowych:
1. ochrony zdrowia i spraw społecznych - obejmie obszary ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz rewitalizacji.
2. oświaty, kultury i sportu - obejmie obszary kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Nabór odbywa się na podstawie złożenia „FORMULARZA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024”, który w terminie do 27 grudnia 2023 r. należy:
a) przesłać do godz. 16:30 drogą elektroniczną w formie skanu na adres e mail: m.grudzien@um.malbork.pl lub,
b) dostarczyć oryginał do siedziby Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5: Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 7:30 do 15:30, środy w godz. od 7:30 do 16:30, piątki w godz. 7:30 do 14:30 lub,
c) wysłać oryginał pocztą na adres: Urząd Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

O terminie wpływu/złożenia formularza decyduje data i godz. przesłania na pocztę elektroniczną lub data wpływu do Urzędu Miasta Malborka.
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób niż jest to wymagane, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydatem do Komisji konkursowej nie może być przedstawiciel organizacji pozarządowej, biorącej udział w otwartym konkursie ofert w obszarze ocenianym przez daną komisję, jednocześnie z uwzględnieniem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), art. 15 ust. 2d. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Za udział w pracach Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz formularz do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka w zakładce „organizacje pozarządowe: ogłoszenia”