Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

LXIX sesja Rady Miasta Malborka

2023-11-22 14:35:40 (ost. akt: 2023-11-22 14:59:45)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

Poniżej przedstawiamy porządek LXIX sesji Rady Miasta Malborka, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
5. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2023 r.
6. Informacja na temat promocji gospodarczej i turystycznej miasta w 2023 r. – działania i ich efektywność w 2023 r.
7. Informacja o planowanych remontach dróg i chodników w mieście w 2024 r.
8. Zapytania i interpelacje radnych.

9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok - XVII zmiana, ref. M. Pilarska-Downar, Skarbnik;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. zmienionej uchwałą nr XXV/221/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji, ref. Z. Charmułowicz ref. ds. Współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. zmienionej uchwałą nr XXV/222/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, ref. Z. Charmułowicz ref. ds. Współpracy z przedsiębiorcami i wspierania przedsiębiorczości lokalnej;
d) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji, ref. P. Sadowski dyr. OSiR;
e) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Miasta Malborka w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o. (zwanej: SIM „KZN-Pomorze” sp. z o.o.), ref. K. Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Malbork do przygotowania planu adaptacji do zmian klimatu, ref. M.Sasin Nacz. Wydz. Projektów rozwojowych
g) w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ref. J. Wojtuszkiewicz Dyrektor MOPS;
h) w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych, ref. J. Wojtuszkiewicz Dyrektor MOPS;
i) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2024, ref. S. Starosta-Romańczuk Nacz. Wydz. SPS;
j) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Malborka, ref. A. Olkowska-Jacyno Specjalistka ds. rewitalizacji;
k) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref. R. Klejnowski z-ca Nacz. Wydz. GKO.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.


Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja Spraw Społecznych -28.11.2023 r. godz.11.00
2. Komisja OKS -28.11.2023 r. godz.12.00
3. Komisja GKMiK - 29.11.2023 r. godz.12.00
4. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 29.11.2023 r. godz.13.00