Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

2023-10-26 07:31:12 (ost. akt: 2023-10-26 09:41:15)

24 października 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy SIM KZN- Pomorze sp. z o.o. a "4 IDEA Karol Sitarski" z Kielc na opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia osiedla zabudowy wielorodzinnej w Malborku.

W ramach umowy Wykonawca przygotuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich kS, przedmiarów Pr oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, projektów przyłączy wody i prądu na cele budowlane, wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia budowy osiedla zabudowy wielorodzinnej w Malborku.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach:

1) przedłożenie Zamawiającemu wstępnej analizy rzeczowo-finansowej na podstawie możliwych optymalizacji kosztów wykonania i użytkowania obiektu: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2) przedłożenie Zamawiającemu do konsultacji koncepcji projektu budowlano-architektonicznego opracowanej na podstawie zatwierdzonej wstępnej analizy rzeczowo-finansowej: do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy

3) przedłożenie Zamawiającemu projektu architektoniczno- budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, wg wybranych przez Zamawiającego rozwiązań ze wstępnej analizy rzeczowo-finansowej oraz analizą ryzyk wynikających ze zmian klimatu, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla etapu 1 inwestycji: do 200 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

4) przedłożenie Zamawiającemu wielobranżowych projektów technicznych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich (KI) i zestawienia zbiorczego kosztów (ZZK), projektów przyłączy wody i prądu na cele budowlane, projektu wykończenia wnętrz, wizualizacje zabudowy, rzuty lokali, harmonogram oraz inne opracowania wskazane w OPZ: do 250 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

5) przedłożenie Zamawiającemu Karty informacyjnej przedsięwzięcia i innych dokumentów/opracowań koniecznych do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całej inwestycji. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla pozostałych etapów inwestycji. Aktualizacja dokumentacji projektowej (budowlanej i technicznej) oraz pozostałych opracowań w razie konieczności do 360 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.