Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Konkurs na stanowisko Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji

2023-09-01 16:03:11 (ost. akt: 2023-09-01 17:16:15)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w wymiarze czasu pracy – pełen etat, zatrudnienie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. na okres 5 lat

Ogłoszenie do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej


1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
Siedzibą Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji jest Miasto Malbork.
Budynek Szpitala Jerozolimskiego, Al. Armii Krajowej 68,
Budynek Szkoły Łacińskiej, Stare Miasto 42,
Budynek Ratusza, Stare Miasto 13,
Budynek RADIA MALBORK, Pl. Słowiański 18.

2. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji:
1) obywatelstwo:
a) polskie
lub
b) obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie w dziedzinie związanej z działalnością statutową Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, mile widziane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu zarządzania instytucją kultury),
3) minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku:
a) związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub,
b) związanym z prowadzeniem instytucji kultury lub,
c) kierowniczym,
4) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Przez staż pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego ogłoszenia należy rozumieć: staż pracy na podstawie stosunku pracy, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub okres wykonywania działalności na podstawie umów cywilnoprawnych lub kontraktów menedżerskich.

3. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji:
1) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji m.in.:
a) ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) znajomość:
a) zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i zarządzaniem
projektami,
b) prawa zamówień publicznych,
c) prawa pracy,
3) rzetelność, odpowiedzialność,
4) umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim,
5) kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
6) predyspozycje menedżerskie, samodzielność,
7) wysoka kultura osobista.

4. Zadania, jakie ma realizować Dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji:
Dyrektor zarządza Malborskim Centrum Kultury i Edukacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Wykonuje obowiązki wynikające z umowy zawartej z Organizatorem – określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz program działania. Dyrektor reprezentuje MCKiE na zewnątrz. Ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracją,
2) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
3) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,
4) przedstawienie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych i wniosków inwestycyjnych.

Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie środkami finansowymi MCKiE oraz współpracuje z Organizatorem.
Dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora instytucji kultury w obowiązujących przepisach prawa.

5. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:
1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2) pisemnie opracowany program realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji na okres 5 lat – własnoręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany
(pobierz)
4) kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie tj. dyplomu ukończenia studiów (oryginał należy przedłożyć do wglądu Komisji Konkursowej w II etapie konkursu),
5) kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy tj. świadectwa pracy/zaświadczenia/wydruk z CEiDG/dokument stwierdzający zarządzanie instytucją kultury
itp. (oryginał należy przedłożyć do wglądu Komisji Konkursowej w II etapie konkursu),
6) kserokopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób wskazanych w ust. 2 pkt 1 ppkt b) niniejszego ogłoszenia),
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie (pobierz)
a) o posiadanym obywatelstwie,
b) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Inne dodatkowe dokumenty według uznania kandydata, w szczególności mogą być dołączone:
a) opinie, rekomendacje,
b) zakresy czynności z poprzednich miejsc pracy,
c) zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach specjalistycznych, studiach podyplomowych itp.

W przypadku legitymowania się przez kandydata stażem pracy w formie działalności gospodarczej, wykonywania działalności na podstawie umów cywilnoprawnych lub
kontraktów menedżerskich prosimy o przedłożenie referencji w zakresie prowadzonej działalności/wykonywanych prac.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim. W przypadku posługiwania się przez kandydata dokumentem sporządzonym w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wybrana do zatrudnienia zostanie skierowana na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.

W celu powiadomienia kandydatów spełniających wymagania formalne o kolejnym etapie konkursu, prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.

Program działania Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji stanowiący część umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej będzie podlegał podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 15 ust. 5a w/w ustawy.

6. Termin i miejsce złożenia ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym (prosimy także o podanie numeru telefonu oraz adresu e -mail), z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji” w terminie do dnia 06 października 2023 r. do godz. 14.30.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5, w Sekretariacie (pok. 115) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Malborka. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP – w terminie do dnia 06 października 2023 r. do godz. 14.30. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym i zawierać czytelne, elektroniczne kopie wymaganych dokumentów, jako załączniki do oferty.

Ofertę składaną w postaci elektronicznej należy złożyć poprzez platformę ePUAP jako PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. W tytule pisma prosimy wpisać „Konkurs na stanowisko Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji”. Dokumenty, które wpłyną poprzez platformę ePUAP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:
Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego: nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.

8. Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji:
Kandydat ma prawo zapoznać się z dokumentami i informacjami dot. warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, w Wydziale Organizacyjnym – Referat ds. Kadr, pok. 206, tel. 55 629 04 22.

9. Informacje dodatkowe:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Malborka odrębnym zarządzeniem. Postępowanie konkursowe odbędzie się w Urzędzie Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie tj. telefonicznie lub e – mailem – prosimy więc o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e –mail.

Powołanie Dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.

Niezbędne informacje w sprawie naboru oraz dokumenty do pobrania dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.