Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

LXV sesja Rady Miasta Malborka

2023-08-23 14:27:44 (ost. akt: 2023-08-23 14:28:51)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

31 sierpnia 2023 roku, godz. 9.00 odbędzie się LXV sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o realizacji programu rewitalizacji miasta w 2022 r. ref. A. Olkowska-Jacyno
Specjalista ds. rewitalizacji.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Gospodarczej w 2022 r. ref. Z. Charmułowicz Stanowisko ds. współpracy z przedsiębiorcami.
6. Informacja dotycząca cmentarza komunalnego – inwestycje, remonty, ref. A. Wrona prezes ZGKiM.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok - XII zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska –
Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana, ref. Skarbnik Miasta
M. Pilarska – Downar;
c) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka nr LXI/485/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu na 2023 r na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
Malborka, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
d) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, innej formie
wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
e) w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku
mieszkaniowego, ref. S.Starosta-Romańczuk nacz. wydz. SPS;
f) w sprawie wzniesienia pomnika, ref. S.Starosta-Romańczuk nacz. wydz. SPS;
g) w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
ref. Przewodniczący Rady;
h) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników, ref. Przewodniczący Rady.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja Spraw Społecznych - 29.08.2023 r. godz.11.00
2. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 29.08.2023 r. godz. 12.00
3. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji - 30.08.2023 r. godz.12.00
4. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 30.08.2023 r. godz.13.30