środa, 24 lipca 2024. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Konsultacje społeczne w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2023-08-09 13:57:35 (ost. akt: 2023-09-11 14:34:20)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza wszystkich mieszkańców, osoby zainteresowane oraz jednostki organizacyjne do zapoznania się z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Malborka, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.08.2023 do 18.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Malborka w pokoju 207 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie studium, która odbędzie się w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Malborka w sali 119.

Każdy ma prawo do wniesienia uwag do projektu studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: a.reksa@um.malbork.pl oraz ustnie do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta w Malborku w Sali 119 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2023 r. do godziny 15.00.

Pełna treść obwieszczenia i projekt studium został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Malborka patrz TUTAJ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem uchwalanym przez Radę Miasta składającym się z części tekstowej i graficznej, wytyczającym kierunki rozwoju przestrzennego na terenie, który obejmuje. Na jego podstawie powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr 122/XXIII/96 Rady Miasta Malborka z dnia 28.03.1996 r.) stało się niedostatecznie aktualne i odbiegające od potrzeb ówczesnego miasta, dlatego Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednym z etapów jego sporządzenia jest wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna, do której Burmistrz Miasta Malborka serdecznie zaprasza.