Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Informacja na temat dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

2023-08-01 12:37:49 (ost. akt: 2023-08-01 13:00:00)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że Rada Ministrów 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
- Uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
oraz
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1046).

I. GRUPA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH ORAZ KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt a–f,
h) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
i) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród
niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt a–f oraz h
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

2. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:
1) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• liceum ogólnokształcącego,
• technikum,
• branżowej szkoły I stopnia,
• I branżowej szkoły II stopnia,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• liceum sztuk plastycznych;
2) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt h - i , uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
3) W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• branżowej szkoły I stopnia,
• branżowej szkoły II stopnia,
• technikum,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• liceum sztuk plastycznych.
4) W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
• klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych także materiałów edukacyjnych udzielana jest na wniosek:
- rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
- rodziców zastępczych,
- osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych
- dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
- opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810)
- pełnoletniego ucznia,
- na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 5 września 2023r. do 15 września 2023r., zgodnie z zarządzeniem nr 109/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26 lipca 2023r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 – do pobrania

III. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. do kwoty 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2023/2024;
2. do kwoty 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024: do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
3. do kwoty 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, I branżowej szkoły II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych; klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

IV. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:
- w przypadku zakupów indywidualnych – dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.
- w przypadku zakupu dla grupy uczniów – podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt III (WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA), po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zaznaczyć należy, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje wydatków związanych z zakupem atlasów, słowników itp.


Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Malborka.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy przysługującej zgodnie z w/w Rozporządzeniem dokona Burmistrz Miasta Malborka.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tutaj)

Wyprawka szkolna 2023 - informacja

Zarządzenie Burmistrza
Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych