Niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

2023-06-06 14:36:02 (ost. akt: 2023-06-06 14:40:47)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 60 godzin miesięcznie w okresie 06.2023 r. – 31.12.2023 r.

1. Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Formalne:

a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
c) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba
wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt a lub b.
- Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt , może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym .
- Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się
z osobami niepełnosprawnymi,
d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,
4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia:
a) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zgodnie z wymogami formalnymi ogłoszenia,
b) kserokopie dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe,
c) podpisane oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 1, Nr 2 do niniejszego ogłoszenia
5. Warunki zatrudnienia:
a) umowa cywilno – prawna (zlecenie), przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec - 2023 do 31 grudnia 2023 roku
b) praca na terenie Malborka i poza miastem (np. w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach wskazanych przez Uczestnika Programu)
c) czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w oparciu o kartę zlecenia usługi
6. Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilita-cyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
z placówki oświatowej ).

7. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 74,
82-200 Malbork
Sekretariat


Termin złożenia oferty 16.06.2023 rok do godziny 10:00
lub e-mailem efalkiewicz@mops.malbork.pl
z dopiskiem „Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent oso-bisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 647 27 81 w. 35,
e-mail: efalkiewicz@mops.malbork.pl

DO POBRANIA:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2