środa, 6 grudnia 2023. Imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Zostań ławnikiem sądowym w kadencji 2024-2027. Ruszył nabór

2023-06-02 08:59:33 (ost. akt: 2023-06-02 09:36:46)

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin dla wszystkich sądów
działających na obszarze właściwości sądu okręgowego ustala kolegium sądu okręgowego. Malbork – 18 ławników.

Poniżej informacja dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wybór na ławnika.

Kalendarz wyborczy:
- do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników
- do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników
- najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników
- do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami wymaganymi ustawą
• do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników.
Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą
zgłaszać radom gminy:
1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych),
3. co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymagania na stanowisku ławnika
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;2
- ukończył 30 lat;
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
- nie przekroczył 70 lat;
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
- adwokaci i aplikanci adwokaccy;
- radcy prawni i aplikanci radcowscy;
- duchowni;
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
- funkcjonariusze Służby Więziennej;
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Poznaj pełną treść ogłoszenia i pobierz niezbędne dokumenty

Informacji udziela Ewa Arbart - tel. 605-606-989