Sobota, 24 lutego 2024. Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja

LVIII sesja Rady Miasta Malborka

2023-02-02 12:55:06 (ost. akt: 2023-02-02 12:56:51)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

9 lutego 2023 roku godz. 10.00 odbędzie się LVIII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.– I zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta; ;
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
d) w sprawie przyjęcia na rok 2023 Programu Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;
e) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnościdla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;
f) w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;
g) w sprawie przystąpienia do Programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;
h) zmieniający Uchwałę Nr LIII/429/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
i) zmieniający uchwałę nr XI/100/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork oraz określenia granic ich obwodów, ref. Małgorzata Krysik naczelnik wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
j) zmieniająca Uchwałę Nr LIV/436/2022 Rady Miasta Malborka w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Malborku, za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oaz szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych, ref. Jarosław Bartosik, Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz przewodniczący Komisji SWiP;
l) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz przewodniczący Komisji SWiP;
m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, ref. Dariusz Rowiński przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
n) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji, ref. Adam Ilarz przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
o) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka, ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady;
p) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka, ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji
1. Komisja Spraw Społecznych - 07.02.2023 r. godz. 11.00
2. Komisja OKS - 07. 02.2023 r. godz. 12.00
3. Komisja GKMiK - 08.02.2023 r. godz. 13.45
4. Komisja Fin. i Rozwoju M-ta - 08.02.2023 r. godz. 14.30