Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Malborka w 2023 roku

2022-10-07 09:15:05 (ost. akt: 2022-10-07 09:28:05)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malborka”. Nabór ogłasza się na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej Funduszem).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Miasta, zabudowanych budynkiem mieszkalnym, gospodarczym lub garażowym, na których znajdują się materiały zawierające azbest, zwanych dalej „Nieruchomością” oraz posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

2) zamierzają zlikwidować pokrycia dachowe lub elewacyjne zawierające azbest, znajdujące się na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie nieruchomość nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej, bez względu na jej formę prawną oraz sposób organizacji.

Dotowane będą koszty wynikające z realizacji zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, tj.:

1) koszty demontażu (zdjęcia) płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych z dachów lub elewacji budynków, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku;

2) koszty transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest już zdemontowanych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie nieruchomości i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Urzędu Miasta Malborka do 21.10.2022 r. Szczegółowe informacje pod numerem 556290423 lub osobiście w pokoju 305.

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malborka ogłoszona zostanie przez Fundusz w terminie do 22.12.2022 r.