Poniedziałek, 22 lipca 2024. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła

2022-09-30 14:12:35 (ost. akt: 2022-10-04 13:19:44)

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

1. dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, J. Słowackiego 74 – szczegóły na stronie https://mops.malbork.pl,

2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Plac Słowiański 5 w pokoju nr 305 do dnia 30.11.2022 r.

podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Wzór wniosku

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

3. rekompensata dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych

wariant 1 dla odbiorców, którzy są przyłączeni do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych – oświadczenie należy złożyć do ECO Malbork, ul. Sikorskiego 39A,

wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)

– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.
* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy

Z posiadanych informacji wynika, że Malborka dotyczy tylko wariant 1. W mieście funkcjonuje Ciepłownia ECO.

Obowiązkowo należy złożyć oświadczenie do sprzedawcy ciepła (ECO) w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.

WAŻNE: należy to zrobić do 10 października, jeżeli nastąpi to później to nie zostanie naliczona rekompensata za październik, tylko dopiero za listopad.

Wzór i pomocne informacje

Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

Jednocześnie Urząd Miasta Malborka przypomina, że można się ubiegać o:

• dodatek węglowy i dodatek do innych źródeł ciepła obsługiwany w MOPS przy ul. J Słowackiego 74 do 30.11
• dodatek osłonowy w MOPS przy Placu Słowiańskim 17 do 31.10

USTAWA o dodatku osłonowym
USTAWA o dodatku węglowym
USTAWA o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw