Niedziela, 25 lutego 2024. Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława

XLIX sesja Rady Miasta Malborka

2022-09-01 11:09:45 (ost. akt: 2022-09-01 11:12:19)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

8 września 2022 roku o godzinie 9.00 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z Programu rewitalizacji miasta Malborka na lata 2017- 2023 „Malbork na +” za 2021 r.
5. Informacja dotycząca funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK w Malborku sp. z o.o. za rok 2021 oraz I półrocze 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Malborka za okres styczeń – grudzień 2021 r.
7. Ocena oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
8. Informacja na temat inwestycji i remontów w latach 2021 – 2022 na cmentarzu komunalnym.
9. Informacja na temat komunalnych zasobów mieszkaniowych – administrowanie, plan remontów.
10. Zapytania i interpelacje radnych.
11. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – VIII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana, ref. M. Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2022 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. M. Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
d) w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., ref. Roman Milanowski nacz. wydz. IM;
e) w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka” i tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Malbork”, ref. Kanclerz Kapituły tytułu Andrzej Panek;
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji, ref. Zbigniew Charmułowicz;
g) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Malborka na lata 2022 – 2023”, ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO;
h) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS;
i) zmieniającą uchwałę nr XI/100/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork raz określenie granic obwodów, ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS;
j) w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłat diet radnych, ref. Przew. Rady Miasta;
k) zmieniająca uchwałę nr XLV/372/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Malborka, ref. Przew. Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Posiedzenie komisji:
1. Komisja Finansów i rozwoju Miasta – 06.09.2022 r. godz. 13.30
2. Komisja Spraw Społecznych – 07.09.2022 r. godz. 10.30
3. Komisja Oświaty Kultury i Sportu – 07.09.2022 r. godz. 11.30
4. Komisja Gosp. Kom. Mieszkaniowej i Komunikacji – 07.09.2022 r. godz. 12.30