Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

XXX Sesja Rady Miasta Malborka.

2017-03-22 14:34:54 (ost. akt: 2017-03-23 13:47:00)

30 marca 2017 r. godz. 11.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Malborka.

Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja Burmistrza na temat inwestycji wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. - przedstawi Burmistrz.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Malborka konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior, ref. Burmistrz Miasta Marek Charzewski;
d) w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2017 – 2020”, ref. wnioskodawca Jacek Markowski;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka w granicach określonych, w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
f) w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
g) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
h) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;
i) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2017 ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO
j) w sprawie przyjęcia projektu Sztandaru Miasta Malborka ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych;
k) w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021, ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych;
l) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/262/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2017,ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych;
m) w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2017 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;
n) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum ref. Jolanta Leszczyńska nacz. wydz. OKS;
o) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS;
p) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS;
q) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS; - projekt uchwały zostanie dostarczony po otrzymaniu opinii Kuratorium Oświaty;
r) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Informacja na temat protokółów z XXIX sesji Rady Miasta.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.


Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 27.03.2017 r. godz. 14.00
2. Komisja OKS - 29.03.2017 r. godz. 9.00
3. Komisja Spraw Społecznych - 28.03.2017 r. godz. 12.00
4. Komisja GKiM - 28.03.2017 r. godz. 13.30


Kolegium Przewodniczących odbędzie się dnia 29 marca 2017 r. o godz. 15.30