Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Zgłaszanie uwag do oferty na realizację zadania publicznego - ogłoszenie burmistrza

2022-08-17 13:25:44 (ost. akt: 2022-08-17 13:26:23)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 17.08.2022r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Malbork, Plac Narutowicza 14, na realizację zadania publicznego w 2022 roku pt.,, Spotkania z historią: 1 września 1939’’, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2022 poz.1327 ze zm.).

W dniu 12.08.2022r. do Urzędu Miasta Malborka wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Malbork na realizację zadania publicznego w 2022r. pt.,,Spotkania z historią: 1 września 1939 ''.

Proponowane do realizacji zadanie publiczne spełnia warunki określone art.19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka (zakładka ,, organizacje pozarządowe''- ogłoszenia) , na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Malborka celem zgłaszania uwag dotyczących złożonej oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 25 sierpnia 2022r. do godz. 15:30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka ( parter) lub skanem na e-maila : h.kloskowska@um.malbork.plz zastrzeżeniem złożenia oryginału, z dopiskiem : Uwagi do oferty, ,Spotkania z historią: 1 września 1939 ''.

O terminie złożenia uwag decyduje data i godzina wpływu do Urzędu lub na pocztę elektroniczną.Do pobrania:
Skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec ZHP Malbork, Plac Plac Narutowicza 14.

Oferta i załączniki do oferty:
dostępne są do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, pok 1 b ( parter).Osobą do kontaktu jest Halina Kloskowska, tel.55 629 04 26,

e-mail:h.kloskowska@um.malbork.pl .