Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

2022-08-04 14:28:50 (ost. akt: 2022-08-04 14:48:21)

Burmistrz Miasta Malborka informuje, że Rada Ministrów 10 lipca 2020r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:

- Uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
oraz
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1227).

I. GRUPA UCZNIÓW UPRAWNIONYCH ORAZ KRYTERIA, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE


1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt a–f,
h) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
i) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt a–f oraz i
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

2. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I branżowej szkoły II stopnia,
• czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
• klas I – IV pięcioletniego technikum,
• klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego w pięcioletnim technikum,
• klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• klas I - IV liceum sztuk plastycznych,
• klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonego w liceum sztuk plastycznych,

2) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt h - i , uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

3) W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt a–g, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
• branżowej szkoły I stopnia
• branżowej szkoły II stopnia
• klas I - VI pięcioletniego technikum
• klas VI dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
• klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
• klas I - VI liceum sztuk plastycznych,
• klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonego w liceum sztuk plastycznych,

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych także materiałów edukacyjnych udzielana jest na wniosek:
- rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
- rodziców zastępczych,
- osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)
- pełnoletniego ucznia,
- na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 2 września 2022r. do 9 września 2022r., zgodnie z zarządzeniem nr 132/2022 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 3 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

III. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY UCZNIÓW UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA


Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 – do pobrania

Załączniki:
1. Wzór wniosku
2. Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka

IV. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2022/2023 - do kwoty 225 zł;

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023: do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia - do kwoty 390 zł;

3) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego, I–VI pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I - IV liceum sztuk plastycznych, klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych - do kwoty 445 zł.

V. ROZLICZENIE ZAKUPU


Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest:
- w przypadku zakupów indywidualnych – dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

- w przypadku zakupu dla grupy uczniów – podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych koszt ich zakupu jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym (w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt IV (WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA), po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zaznaczyć należy, że zakres wydatków kwalifikowanych w programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje wydatków związanych z zakupem atlasów, słowników itp.

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Malborka.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego albo osoby fizyczne koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy przysługującej zgodnie z w/w Rozporządzeniem dokona Burmistrz Miasta Malborka.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych.