Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Zmiany w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2022-07-04 12:32:17 (ost. akt: 2022-07-12 15:00:45)

Urząd Miasta Malborka informuje, że:

1. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r., Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy na okres dłuższy niż 120 dni obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy. 2.

2. na podstawie art. 1 pkt 9) ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U.2022.1383) zmieniającą nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.