Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

XLVII absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka

2022-06-14 14:30:25 (ost. akt: 2022-06-14 14:41:20)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

30 czerwca 2022 roku godz. 10.00 odbędzie się XLVII absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka, podczas której odbędzie się również debata nad raportem o stanie miasta, w której mogą brać udział mieszkańcy Malborka.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Przedstawienie Raportu stanie Miasta Malborka.
6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Malborka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Malborka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2021 r.
a) przedstawienie Uchwały Nr 033/g121/R/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
b) opinie Komisji Stałych Rady Miasta Malborka;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2021 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Malborka;
d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku;
e) dyskusja;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2021 r.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta za rok 2021.

30 czerwca, podczas sesji absolutoryjnej, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Malborka za rok 2021. Raport to dokument podsumowujący roczną działalność burmistrza oraz realizację uchwał rady gminy. Został przygotowany w oparciu o dane dotyczące różnych obszarów funkcjonowania miasta: budżetu, inwestycji, ochrony środowiska, oświaty, sportu, kultury, pomocy społecznej itd. Przygotowanie raportu jest ustawowym obowiązkiem burmistrza, który przedłożył dokument Radzie Miasta Malborka.

W debacie nad raportem o stanie miasta mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszeń.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie miasta.