środa, 1 lutego 2023. Imieniny Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

2022-05-31 07:09:35 (ost. akt: 2022-05-31 07:23:53)

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka w granicach w granicach określonych w załączniku graficznym uchwalonego uchwałą Nr XLIV/356/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 31 marca 2022r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, pokój 207, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Malborka
/-/ Marek Charzewski


http://m.82-200.pl/2022/05/orig/miejscowy-8311.jpg
Załącznik graficzny do miejscowego planu

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Miasta Malbork w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Miasta Malborka.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.