Wtorek, 6 czerwca 2023. Imieniny Laury, Laurentego, Nory

Przedłużony nabór wniosków w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego

2022-05-10 08:48:53 (ost. akt: 2022-05-10 09:11:24)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza XIX edycję konkursu na dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2022 roku.

O dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach MPPL mogą ubiegać
się grupy mieszkańców, komitety społeczne i organizacje pozarządowe.
Dotacje będą przyznawane na działania typu:
▪ zakładanie i modernizacja na terenie miasta Malborka skwerów, placów zabaw,
zieleni przyulicznej, parków i innych działalności (w części należącej do
Gminy Miejskiej Malbork);
▪ rekultywacja terenów przeznaczonych pod zieleń, remonty, urządzenie
i budowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork obiektów
publicznych lub użyczonych na rzecz Gminy Miejskiej Malbork celem
wykorzystania dla potrzeb lokalnej społeczności;
▪ budowa i remonty drogowej infrastruktury technicznej- ulic, chodników,
parkingów, ścieżek rowerowych – w części należącej do Gminy Miejskiej
Malbork;
▪ budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej.
Pula na sfinansowanie projektów w 2022 roku wynosi 250 000 zł. Maksymalna
wysokość dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 30 000 zł. (70% wartości
projektu), z wyjątkiem obiektów infrastruktury sportowej, w których ze względów
technologicznych nie jest możliwe etapowanie inwestycji, dotacja może wynieść
maksymalnie 100 000 zł.
Wkład własny musi stanowić min. 30% kosztów całego projektu i może być
wniesiony w formie finansowej, rzeczowej i robocizny. W przypadku projektów dot.
obiektów infrastruktury sportowej minimalny wkład własny musi stanowić kwotę 12
857,14 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2022 roku. Wnioski należy
składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta,
a także na stronie internetowej Urzędu - www.urzad.malbork.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Małgorzata Majchrzak, pok. 236,
tel. 55 629-04-18, e-mail: m.majchrzak@um.malbork.pl

Do pobrania:
Ogłoszenie burmistrza
Pakiet dla wnioskodawcy