Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

XIX edycja konkursu na dotacje lokalnych projektów w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego

2022-04-15 10:07:57 (ost. akt: 2022-05-10 09:10:49)

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza XIX edycję konkursu na dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego

O dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach MPPL mogą ubiegać się grupy mieszkańców, komitety społeczne i organizacje pozarządowe.
Dotacje będą przyznawane na działania typu:
- zakładanie i modernizacja na terenie miasta Malborka skwerów, placów zabaw, zieleni przyulicznej, parków i innych działalności (w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork);
- rekultywacja terenów przeznaczonych pod zieleń, remonty, urządzenie i budowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork obiektów publicznych lub użyczonych na rzecz Gminy Miejskiej Malbork celem wykorzystania dla potrzeb lokalnej społeczności;
- budowa i remonty drogowej infrastruktury technicznej- ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych – w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork;
- budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej.
Pula na sfinansowanie projektów w 2022 roku wynosi 250 000 zł. Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 30 000 zł. (70% wartości projektu), z wyjątkiem obiektów infrastruktury sportowej, w których ze względów technologicznych nie jest możliwe etapowanie inwestycji, dotacja może wynieść maksymalnie 100 000 zł.

Wkład własny musi stanowić min. 30% kosztów całego projektu i może być wniesiony w formie finansowej, rzeczowej i robocizny. W przypadku projektów dot. obiektów infrastruktury sportowej minimalny wkład własny musi stanowić kwotę 12 857,14 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 maja 2022 roku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Malborka.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesanta, a także na stronie internetowej Urzędu - www.malbork.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:
Małgorzata Majchrzak, pok. 236,
tel. 55 629-04-18, e-mail: m.majchrzak@um.malbork.pl


Do pobrania:
Ogłoszenie burmistrza
Pakiet dla wnioskodawcy