Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w 2022 roku w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2022-03-17 11:34:44 (ost. akt: 2022-03-17 11:36:20)

Zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 17.03.2022 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzenia wolnego czasu w abstynencji”

Oferty w w/w konkursie należy składać w terminie do dnia 07 kwietnia 2022 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent nie może wnioskować z dotacji o pokrycie „kosztów administracyjnych” zadania. Dotacja może być wydatkowana wyłącznie na „koszty realizacji działań”.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w jednym obszarze. Złożenie przez Oferenta więcej niż 1 oferty w jednym obszarze spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Wszystkie planowane działania w ramach zadania należy przedstawić w 1 ofercie.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze szczegółami otwartego konkursu ofert, w którym chcą Państwo złożyć swoją ofertę.

Szczegóły ogłoszonego otwartego konkursu ofert znajdują się na stronie BIP:
http://bip.malbork.pl/a,25981,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-17032022-r.html