Niedziela, 4 grudnia 2022. Imieniny Barbary, Hieronima, Krystiana

XLI sesja Rady Miasta Malborka

2022-01-20 07:39:29 (ost. akt: 2022-01-20 07:42:09)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

27 stycznia 2022 roku, o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 r. – I zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
b) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska – Downar;
c) w sprawie przyjęcia na rok 2022 Programu Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku – ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
d) w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka, ref. Joanna Żołdak dyrektor CPiTU;
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/393/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Malbork na lata 2018-2022”, ref. Sylwia Starosta – Romańczuk nacz. Wydz. SPS;
f) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie miasta Malborka lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), z wyjątkiem zabytków, których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. I. Rybczyńska, Miejski Konserwator Zabytków;
g) w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi położonej w Malborku przy ul. G. Sikorskiego, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
h) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Malborka, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka na rok 2022, ref. Dariusz Rowiński przewodniczący kom. Rewizyjnej;
j) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka na rok 2022, ref. Adam Ilarz przewodniczący kom. SWiP;
k) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka na rok 2022, ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady;
l) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka na rok 2022, ref. P.Dziwosz Przew.RM
m) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. Adam Ilarz Przewodniczący komisji SWiP.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2021.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
Komisja Finansów i Rozwoju Miasta – 25.01.2022 r. godz. 13.30 (tryb zdalny)
Komisja Oświaty Kultury i Sportu – 25.01.2022 r. godz. 12.30 (tryb zdalny)
Komisja Spraw Społecznych – 26.01.2022 r. godz. 12.00 (tryb zdalny)
Komisja Gosp. Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji – 26.01.2022 r. godz. 13.30 (tryb zdalny)