Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2022 w różnych obszarach działalności

2022-01-04 15:06:16 (ost. akt: 2022-01-04 15:18:57)

4 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, tj.:

1. POMOCY SPOŁECZNEJ:
1) pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie miasta Malborka w roku 2022” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malbork.pl/a,25775,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-04012022-roku.html

2) pt. „Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Miasta Malborka, w tym organizacja zbiórek okolicznościowych” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malbork.pl/a,25780,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-04012022-rok.html

2. POZOSTAŁYCH ZADAŃ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ pt.
„Prowadzenie w roku 2022 Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka” – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malbork.pl/a,25777,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-04012022-roku.html

3. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pt. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – w formie prowadzenia KLUBU ABSTYNENTA" – link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malbork.pl/a,25778,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-04012022-roku.html

4. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII pt.
"Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych:

1. Wspieranie działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych nowych substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
2. Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych nowych substancji psychoaktywnych i ich rodzin”
– link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malbork.pl/a,25779,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-04012022-roku.html

Oferty w w/w konkursach należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2022 roku (wtorek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent nie może wnioskować z dotacji o pokrycie „kosztów administracyjnych” zadania. Dotacja może być wydatkowana wyłącznie na „koszty realizacji działań”.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Wszystkie planowane działania w ramach zadania należy przedstawić w 1 ofercie.

Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się ze szczegółami otwartego konkursu ofert, w którym chcą Państwo złożyć swoją ofertę.