Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Nabór na Członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w 2022 r.

2021-12-22 10:18:39 (ost. akt: 2021-12-22 10:20:46)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu miasta Malborka do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Nabór jest do następujących Komisji Konkursowych:

1. ochrony zdrowia i spraw społecznych - obejmie obszary ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. oświaty, kultury i sportu - obejmie obszary kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Nabór odbywa się na podstawie złożenia „FORMULARZA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022”, który w terminie do 4 stycznia 2022 r. należy:

a) przesłać do godz. 15:30 drogą elektroniczną w formie skanu na adres e mail: m.grudzien@um.malbork.pl lub,
b) dostarczyć oryginał do siedziby Urzędu Miasta Malborka, pl. Słowiański 5: Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 7:30 do 15:30, środy w godz. od 7:30 do 16:30, piątki w godz. 7:30 do 14:30 lub,
c) wysłać oryginał pocztą na adres: Urząd Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

O terminie wpływu/złożenia formularza decyduje data i godz. przesłania na pocztę elektroniczną lub data wpływu do Urzędu Miasta Malborka.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób niż jest to wymagane, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydatem do Komisji konkursowej nie może być przedstawiciel organizacji pozarządowej, biorącej udział w otwartym konkursie ofert w obszarze ocenianym przez daną komisję, jednocześnie z uwzględnieniem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Za udział w pracach Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz formularz do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka w zakładce „organizacje pozarządowe: ogłoszenia” pod linkiem:
http://bip.malbork.pl/a,25745,nabor-na-czlonkow-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-zlozone-na-realizacje-zadan-publicznych-w.html