Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarach: kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjna opieka wychowawcza

2021-12-21 13:40:10 (ost. akt: 2021-12-22 10:47:29)

21 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze w obszarach: kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2022 roku (wtorek), do godz. 15:30 w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5 (I piętro, pok. 115) . W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA! Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotacje zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy, rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć w jednym obszarze 1 ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż 1 oferty w jednym obszarze spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Wszystkie planowane działania w ramach zadania w jednym obszarze należy przedstawić w 1 ofercie.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Ogłoszenia” pod adresem: http://bip.malbork.pl/m,264,ogloszenia.html

Do ogłoszenia dołączono również wskazówki dotyczące wypełnienia oferty, które są jedynie wzorem do wypełnienia druku oferty.