Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Porządek XXXVIII sesji Rady Miasta Malborka

2021-10-21 19:12:08 (ost. akt: 2021-10-21 19:14:34)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

28 października 2021 roku o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się XXXVIII sesji Rady Miasta Malborka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności spółek za 2020 rok, których organem założycielskim jest miasto Malbork.
5. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków
w mieście. Informacja dotycząca ilości oraz tematyki spraw załatwianych przez mieszkańców w 2020 roku i I półroczu
2021 r. oraz informacja o udzielonych w 2020 r. dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
dla mieszkańców, informacja o możliwościach uzyskania pomocy finansowej od Miejskiego Konserwatora Zabytków.
6. Monitoring Miasta – ocena funkcjonowania, plany rozwoju i wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
7. Ocena oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan
bezpieczeństwa w mieście.
8. Informacja na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Stopień realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2021 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Gospodarczej za 2020 r.
11. Analiza komunalnych zasobów mieszkaniowych. Informacja o realizacji Uchwały Rady Miasta Malborka
Nr XXXII/329/2017 w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Malborka w latach 2017 – 2020.
12. Administrowanie budynkami komunalnymi pod kątem zmniejszania zadłużeń, potrzeby remontowe zapotrzebowanie
na lokale komunalne i socjalne – polityka mieszkaniowa w mieście.
13. Wierzytelności i zobowiązania wobec miasta – skuteczność windykacji.
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2020/2021.
15. Zapytania i interpelacje radnych.

16. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka, ref. dyr OSiR Piotr Sadowski;
c) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji,
ref. Dyrektor OSiR Piotr Sadowski;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka w strefie płatnego parkowania, ref. Tomasz Farysej Komendant Straży Miejskiej;
e) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok – X zmiana, ref. M.Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana, ref. M.Pilarska – Downar Skarbnik Miasta;
g) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
h) w sprawie nadania nazwy ulicy w Malborku, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP; i) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref R. Klejnowski w/z nacz. wydz. GKO;
j) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ref R. Klejnowski w/z nacz. wydz. GKO;
k) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Malbork do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum i zawarcia porozumienia z samorządami tworzącymi MOF Malbork-Sztum, ref. Monika Sasin nacz. wydz. Projektów Rozwojowych;
l) w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy zatoczek autobusowych na drodze krajowej 55, ref. przewodniczący Kom. SWiP Adam Ilarz;
m) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku, ref. przewodniczący Kom. SWiP, Adam Ilarz;
n) w sprawie nadania Miastu Malbork patronatu Najświętszej Maryi Panny, ref. w imieniu grupy radnych, Kazimierz Pietkiewicz.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób
zobowiązanych do ich składania.
19. Komunikaty i wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:
Komisja OKS – 26.10.2021r. godz. 11.30 sala 119
Komisja GKM – 26.10.2021r. godz. 12.30 sala 119
Komisja Fin. i RM – 26.10.2021r. godz. 13.30 sala 119
Komisja SPS – 27.10.2021r. godz. 11.00 sala 119