Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

XXXVI sesja Rady Miasta Malborka

2021-09-02 09:35:57 (ost. akt: 2021-09-02 09:37:27)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

9 września 2021 roku, godz. 10.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja na temat utrzymania zieleni miejskiej – ilość wycinek drzew, ilość nasadzeń,
koszenie.
5. Informacja na temat cmentarza komunalnego – inwestycje (kolumbarium), remonty.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok – VIII zmiana, ref. Skarbnik M. PilarskaDownar;
b) w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych
w Gminnej Ewidencji zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Izabella Rybczyńska, Miejski Konserwator Zabytków;
c) w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji okresowej Programu Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 „Malbork na +”, ref. A. Olkowska – Jacyno, Specjalista
ds. rewitalizacji;
d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Malborku na rok szkolny
2021/2022 ref. Małgorzata Krysik, nacz. wydz.OKS;e) w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/447/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 26 kwietnia 2018 r. dot. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady w Radzie Muzeum Miasta Malborka, ref. Dorota Raczkowska dyrektor Muzeum Miasta Malborka;
f) w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/448/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 26 kwietnia 2018 r. dot. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady w Radzie Muzeum Miasta Malborka, ref. Dorota Raczkowska dyrektor Muzeum Miasta Malborka;
g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ref. R. Klejnowski nacz. wydz.GKO;
h) w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka i tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Malborka”,
ref. P. Dziwosz przewodniczący Rady;
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz przewodniczący kom. SWiP;
j) w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Malborka ref. wnioskodawcy;
k) w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka z kontroli realizacji Uchwały nr XXIII/202/2020 Rady Miasta Malborka
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wzniesienia pomnika Pamięci Walczących o Polskość w 100 Rocznicę Plebiscytu Ziemi Malborskiej w 1920 roku, ref. Dariusz
Rowiński, przewodniczący kom. Rewizyjnej;
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja OKS - 07.09.2021 r. godz. 11.45 (sala 119)
2. Komisja GKMiK - 07.09.2021 r. godz.13.00 (sala 119)
3. Komisja Spraw Społecznych - 08.09.2021 r. godz. 12.00 (sala 119)
4. Komisja Fin. i Rozw. Miasta - 08.09.2021 r. godz.13.30 (sala 119)