Sobota, 3 czerwca 2023. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

XXXV absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka

2021-06-16 14:39:02 (ost. akt: 2021-06-16 14:40:24)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

W dniu 24 czerwca 2021 roku, godz.10.00 w Urzędzie Miasta Malborka odbędzie się XXXV absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Malborka 2020 r.
6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Malborka 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Malborka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2020 r.
a) przedstawienie Uchwały Nr 119/g121/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
b) opinie Komisji Stałych Rady Miasta Malborka,
c) opinia Komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie Nr 095/g121/A/III/21 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2021 r.
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2020 r.
9. Podjęcie uchwał.
a) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok – IV zmiana, referuje M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok – V zmiana, referuje M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
1c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/227/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2021, ref. S. Starosta-Romanczuk naczelnik wydz. SPS;
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta – tryb stacjonarny:
1. Komisja Fin. i Rozwoju Miasta i Kom. GKMiK - 22.06.2021 r. godz. 13.30
2. Komisja OKS - 23.06.2021 r. godz. 12.00
3. Komisja Spraw Społecznych - 23.06.2021 r. godz. 13.30