Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Porządek XXXV absolutoryjnej sesji Rady Miasta Malborka

2021-06-10 11:04:49 (ost. akt: 2022-06-13 09:18:28)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się XXXV absolutoryjna sesja Rady Miasta Malborka.

Poniżej przedstawiamy porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Malborka 2020 r.
6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Malborka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Malborka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Malborka za 2020 r.
a) przedstawienie Uchwały Nr 119/g121/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta
Malborka za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami z dnia
21 kwietnia 2021 r.,
b) opinie Komisji Stałych Rady Miasta Malborka,
c) opinia Komisji Rewizyjnej,
d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej absolutorium dla Burmistrza Miasta.
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka za 2020 r.
9. Podjęcie uchwał.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji