Niedziela, 26 marca 2023. Imieniny Dory, Olgi, Teodora

XXXIII sesja Rady Miasta Malborka

2021-05-19 13:44:36 (ost. akt: 2021-05-20 09:31:26)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

27 maja 2021 roku odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
3. Informacja o zaawansowaniu projektów, w ramach których realizowane są inwestycje dofinansowane ze środków pozabudżetowych w roku 2020 do chwili obecnej, ref. Monika Sasin, nacz. wydz. Projektów Rozwojowych..
4. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021 w roku 2020 (Uchwała Nr L/476/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11 października 2018 roku) oraz Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała Nr XVII/152/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku), ref. Sylwia Starosta-Romańczuk nacz. wydz. SPS.
5. Informacja na temat przygotowania miasta do sezonu turystycznego.
6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok – III zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;e) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. przez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
f) w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego , ref. S. Starosta-Romańczuk nacz. wydz. SPS;
g) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka w 2021 roku, ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO;
h) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Miasta Malbork, ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO;
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
9. Odpowiedzi na zapytania interpelacje radnych.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Miasta:
1. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 20.05.2021 r. godz.13.30 on line
2. Komisja Spraw Społecznych - 25.05.2021 r. godz.11.00 on line
3. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 25.05.2021 r. godz.13.30 on line
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 26.05.2021 r. godz.13.00 on line