Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Komunikat Burmistrza Miasta Malborka dla podatników w zakresie nowelizacji USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

2021-05-10 15:02:05 (ost. akt: 2021-05-10 15:04:24)

UWAGA - wzrost kosztów postępowania windykacyjnego!

Informujemy podatników, że dnia 20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dalej „u.p.e.a.”. Ustawa ta wprowadza szereg zmian. Jedną z nich jest nowy model naliczania kosztów i wydatków egzekucyjnych. Organ egzekucyjny (Naczelnik Urzędu Skarbowego) pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.

- Wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł
- Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł
Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł.

Ponadto Osoba która nie zapłaci podatku bezpośrednio do Gminy Miejskiej Malbork zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Najlepiej zobrazuje to przykład:
- jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 100,00 zł - po wysłaniu do Podatnika upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego – urząd skarbowy pobierze około 240,00 zł.

Złożą się na to:
- należność główna w kwocie 100,00 zł,
- koszty upomnienia – 11,60 zł,
- opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
- oplata egzekucyjna – przy 10% - 10,00 zł,
- zwrot wydatków – średnio 2 listy- 23,20zł
- inne – wg. specyfikacji.
Powyższe kwoty są wyliczone na dzień wydania komunikatu i mogą ulec zmianie.

Organ podatkowy I instancji chce podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miasta Malborka. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.