środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Konkurs dla NGO w obszarze kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjna opieka wychowawcza

2021-05-07 13:13:45 (ost. akt: 2021-05-07 13:15:23)

7 maja 2021r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w 2021 roku w obszarach: kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Oferty należy składać w terminie do dnia w terminie do dnia 31 maja 2021 roku (poniedziałek) do godziny 15.30.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu zawierają istotne warunki, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

2. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

3. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów administracyjnych zadania w wysokości nie więcej niż do wysokości 5% wnioskowanej lub przyznanej kwoty dotacji.

4. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w poszczególnych obszarach działania (1 i/lub 2), tj. może złożyć 1 ofertę w obszarze Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub 1 ofertę w obszarze Edukacyjna opieka wychowawcza. Złożenie przez Oferenta więcej ofert w danym obszarze działania spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. Wszystkie planowane rodzaje zadań w ramach danego obszaru należy przedstawić w 1 ofercie (jeśli oferent planuje działania np.: w zakresie Kultywowania i rozwoju szeroko pojętej polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności obchodów Odzyskania Niepodległości i innych rocznic historycznych oraz Edukacji artystycznej i kulturalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży wszystko ujmuje w 1 ofercie).

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka „Organizacje pozarządowe” – „Ogłoszenia” pod adresem: http://bip.malbork.pl/m,264,ogloszenia.html

Do ogłoszenia dołączono również wskazówki dotyczące wypełnienia oferty, które są jedynie wzorem do wypełnienia druku oferty.