Niedziela, 25 lutego 2024. Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2021 w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

2021-05-06 08:12:28 (ost. akt: 2021-05-06 08:16:19)

29 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Wspieranie działań animacyjnych społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących i aktywizujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji”.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malbork.pl/a,25186,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-29042021-roku.html

Oferty w w/w konkursie należy składać w terminie do dnia 24 maja 2021 roku (poniedziałek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Malborka, a nie data stempla pocztowego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do przygotowywania oferty, należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Realizacja zadań z wykluczeniem wszelkich działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostały koszt realizacji zadania podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z wkładu własnego finansowego (np. środki finansowe własne lub z innych źródeł publicznych), wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

3. Wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

4. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie z dotacji kosztów administracyjnych zadania w wysokości nie więcej niż do wysokości 5% wnioskowanej lub przyznanej kwoty dotacji.

5. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Wszystkie planowane działania w ramach zadania w danym obszarze należy przedstawić w 1 ofercie. Złożenie przez Oferenta więcej ofert w jednym obszarze działania spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.