Wtorek, 18 czerwca 2024. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

ZSP nr 3 z akredytacją Erasmusa

2021-03-22 10:17:08 (ost. akt: 2021-03-22 10:42:26)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Edukacja dorosłych/Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1. programu Erasmus+ w konkursie 2020.

Szkole została przyznana Akredytacja Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to akredytacja Akredytacja indywidualna. Złożony wniosek uzyskał łącznie 100 pkt. na 100 możliwych.

Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od dnia podpisania Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji do 31 grudnia 2027 r. Przedłożony przez Szkołę w ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa obejmuje okres 5 lat. Plan Erasmusa będzie mógł być aktualizowany.
Organizacje, którym przyznano Akredytację muszą przestrzegać wspólnego zestawu standardów jakości Erasmusa.
Organizacje akredytowane będą składały okresowe raporty postępów dotyczące sposobu zapewnienia zgodności ze standardami jakości Erasmusa, postępów w realizacji celów Planu Erasmusa oraz aktualizacje.
Uzyskanie Akredytacji Erasmusa w danym sektorze oznacza uproszczony dostęp do finansowania działań w ramach akcji 1. w tym sektorze przez okres obowiązywania Akredytacji. Warunkiem uzyskania dofinansowania przez akredytowane organizacje będzie składanie wniosków o dofinansowanie w terminach naboru ogłaszanych przez Komisję Europejską. Każdorazowo wysokość dofinansowania będzie ustalana przez Narodową Agencję na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz innych kryteriów ustalonych przez Komisję Europejską.

W uzasadnieniu eksperci Agencji Narodowej oceniający wniosek szkoły stwierdzili:
Plan Erasmusa został przygotowany na wysokim poziomie - jest spójny ze strategią umiędzynarodowienia , zakresem działania organizacji wnioskodawcy oraz jego dotychczasowych osiągnięciach, które są imponujące.
Cele zostały określone jasno i realistycznie.
Monitoring stopnia realizacji celów zawiera właściwe metody i narzędzia.
Szkoła wykazała duży postęp w rozwoju i współpracy międzynarodowej od momentu uzyskania Karty Jakości.
Strategia umiędzynarodowienia dołączona do wniosku została przygotowana na bardzo wysokim poziomie w oparciu o bardzo wnikliwą analizę potrzeb. Określone zostały cele szczegółowe, działania, wskaźniki , planowane efekty. Wszystkie te elementy są spójne ze sobą i z celami głównymi, realistyczne i ambitne, prorozwojowe. Na docenienie zasługuje bardzo duże zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w planowanie potrzeb i celów rozwojowych szkoły.