Niedziela, 26 marca 2023. Imieniny Dory, Olgi, Teodora

Wnioski po wyłożeniu planu zagospodarowania Centrum

2021-03-12 12:19:06 (ost. akt: 2021-03-12 12:26:08)
widok Malborka z lotu ptaka z zaznaczonym obszarem objętym planem

widok Malborka z lotu ptaka z zaznaczonym obszarem objętym planem

W związku z toczącą się w Urzędzie Miasta Malborka procedurą uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Centrum Miasta Malborka, zakończono etap wyłożenia do publicznego wglądu oraz przyjmowania uwag i wniosków do projektu tego planu.

Wniesione uwagi i wnioski dotyczą przede wszystkim zmiany funkcji istniejącego obecnie parkingu przy ul. Kościuszki na plac publiczny z urządzoną zielenią i usługami. W toku konsultacji społecznych, które odbywały się w ramach projektu grantowego pod tytułem „Planowanie z mieszkańcami”, odbywały się spotkania eksperckie, konsultacje otwarte, spacer badawczy, mobilne punkty konsultacji, rozdawano ulotki dotyczące zmiany miejscowego planu, rozwieszano plakaty, publikowano artykuły w gazetach i na portalach internetowych.

Jednym z głównych postulatów osób uczestniczących w konsultacjach społecznych było utworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego w centrum na terenie obecnego parkingu miejskiego. Idąc za głosem mieszkańców Malborka, takie rozwiązanie naniesiono w projekcie planu. Natomiast podmioty, które zgłosiły swoje uwagi w ramach wyłożenia planu, wnioskują o przeznaczenie tego miejsca na parking, pojawiły się nawet głosy, że powinien to być parking wielopoziomowy. Takie rozwiązanie zamknie jednak drogę do utworzenia w tym miejscu innych funkcji, również tych oczekiwanych przez mieszkańców. Parking w centrum miasta generuje większy ruch kołowy, czego uczestnicy konsultacji chcieli uniknąć.

Zatwierdzona funkcja terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie przesądza o natychmiastowej zmianie funkcji w rzeczywistości. Zapisy, które określają przeznaczenie terenu na plac zielony pozwalają na funkcjonowanie parkingu tak jak dotychczas. Plan daje możliwość fizycznej zmiany funkcji terenu w przyszłości i zostawia otwarte drzwi dla inwestycji, jaką jest utworzenie tam ogólnodostępnego placu z zielenią urządzona i usługami.

Kolejnym krokiem w procedurze uchwalania planu będą ewentualne kolejne uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku po dokonaniu korekt w projekcie planu, a następnie Radni podejmą uchwałę, w której zadecydują, czy przyjmą projekt miejscowego planu.