Poniedziałek, 22 lipca 2024. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

XXX sesja Rady Miasta Malborka

2021-02-18 14:52:35 (ost. akt: 2021-02-18 15:06:18)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

25 lutego o godzinie 10:00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok – I zmiana, ref. M. Pilarska- Downar Skarbnik Miasta;
b. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana, ref. M. Pilarska- Downar Skarbnik Miasta;
c. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w Malborku przy części nadbrzeża kanału Ulgi, ref. K. Kostrzewa – Rzoska nacz. wydz. RGP;
d. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Malborka na lata 2021-2024”, ref. I. Rybczyńska Konserwator Miejski;
e. w sprawie rozpatrzenia wniosku Komunikacja miejska dla krwiodawców, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
f. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2019 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie Miasta Malborka, ref. Małgorzata Zemlik Prezes MZK;
g. w sprawie przystąpienia Miasta Malborka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ref. J. Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS;
h. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/234/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata 2021-2025, ref. J. Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS;
i. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref. R. Klejnowski wydz. GKO;
j. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
k. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
l. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Miasta Malborka wniesioną przez pana Michała Welko, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP; m. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Miasta Malborka wniesioną przez Państwa Mariolę i Leszka Skrzyńskich, ref. Adam Ilarz Przewodniczący Kom. SWiP;
n. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Malborka na rok 2021, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
o. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady;
p. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka, ref. Paweł Dziwosz Przewodniczący Rady;
q. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Malborka na rok 2021, ref. P. Dziwosz Przewodniczący Rady.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Komunikaty i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta (Fin i Rozwoju Miasta, GKMiK, SPS i OKS) odbędzie się 23 lutego (wtorek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym:
Porządek wspólnego posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenie.
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Miasta.
3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta za 2020 r.
4. Przyjęcie Planu Pracy na 2021 r. Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenie.