Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury fizycznej

2021-02-11 14:16:22 (ost. akt: 2021-02-11 15:00:12)

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury fizycznej ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Burmistrza Miasta Malborka w sprawie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze kultury fizycznej

INFORMACJA:
1) w przypadku otrzymania dotacji w kwocie, o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego i rzeczowego, wysokości innych środków finansowych (tj. własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych);

2) w przypadku otrzymania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (tabele pkt. V oferty). Mogą Państwo zmniejszyć wkład własny (wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy) oraz wysokość świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, jednakże procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wykazany w złożonej ofercie nie może zostać zwiększony. Należy również zachować zgodność zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, tzn.:
1. wymagany jest udział wkładu własnego finansowego ( np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych ) w wysokości minimum 3 % wartości całego zadania ,
2. w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów finansowych administracyjnych zadania w wysokości nie więcej niż do wysokości 5% wnioskowanej lub przyznanej kwoty dotacji.
Jeżeli konieczna będzie również zmiana planu i harmonogramu działań (pkt. III – 4 oferty) , to należy także dostarczyć ich aktualizację, ponieważ muszą one być spójne z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
Ponadto w zaktualizowanych dokumentach należy bezwzględnie uwzględnić uwagi Komisji Konkursowej wskazane przy opiniowaniu merytorycznym oferty.

Wzory druków do aktualizacji w wersji elektronicznej do pobrania są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Ponadto oferent zobowiązany jest o podanie na osobnym piśmie:
1) osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (imię i nazwisko, PESEL), zgodnie ze Statutem i KRS, z którymi zostanie podpisana umowa o realizację zadania publicznego, gdyż wymóg taki wynika z treści umowy.
2) aktualny numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zostanie przygotowana w momencie otrzymania ww. wymaganych dokumentów. Proszę o ich dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego br.

Dokumenty można złożyć poprzez zgłoszenie się lub złożenie dokumentów w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA w Urzędzie Miasta Malborka , Plac Słowiański 5 lub też przesłać ich skan na adres : h.kloskowska@um.malbork.pl, z zastrzeżeniem złożenia oryginałów w Biurze OBSŁUGI INTERESANTA w Urzędzie Miasta Malborka.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta Malborka - telefonicznie w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu:
1) Małgorzata Krysik - Naczelnik Wydziału, tel. 55 629-04-28,
2) Halina Kloskowska, tel. 55 629-04-27.

http://m.82-200.pl/2021/02/orig/plakat-dotacje-w-obszarze-kultura-fizyczna-2021-1-6834.jpg
Dotacje w obszarze kultury fizycznej - plakat w wersji PDF
Lista przyznanych dotacji