Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla NAJEMCÓW lub PODNAJEMCÓW lokali mieszkalnych

2021-01-28 14:33:08 (ost. akt: 2021-01-28 14:55:45)
grafika z domkiem z banknotów i napisem dodatek mieszkaniowy

grafika z domkiem z banknotów i napisem dodatek mieszkaniowy

Urząd Miasta Malborka informuje, że o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą ubiegać się WYŁĄCZNIE NAJEMCY LUB PODNAJEMCY LOKALU MIESZKALNEGO, KTÓRZY UTRACILI CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO DOCHODY W WYNIKU PANDEMII.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOPŁATĘ DO CZYNSZU:

1. Spełnienie kryteriów przyznawania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego – WARUNEK KONIECZNY.
2. Utrata średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanego w 2019r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
3. Nie pobieranie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym – przed złożeniem wniosku.
4. Posiadanie przed 14 marca 2020r. statusu najemcy/podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie również spełniony w przypadku, gdy lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę/podnajemcę będzie innym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed 14 marca 2020 r., nie musi być to ten sam lokal).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku z adnotacją „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.
2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego – załącznik nr 1.
3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany/podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz oświadczenie o tym, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 2.
4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego na dzień składania wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.
5. Umowa najmu/podnajmu lokalu mieszkalnego zawarta przed dniem 14 marca 2020 r. oraz aktualnie obowiązująca.

TERMINY:
1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu petent może złożyć tylko jeden raz.

Wymagane druki do pobrania na stronie:
http://bip.malbork.pl/a,24938,dodatek-mieszkaniowy-powiekszony-o-doplate-do-czynszu.html