Piątek, 2 czerwca 2023. Imieniny Erazma, Marianny, Marzeny

Metropolia Gdańsk-Sopot-Gdynia pierwszą metropolią w kraju ze standardem dla osób z niepełnosprawnościami

2021-01-22 15:43:40 (ost. akt: 2021-01-22 18:36:43)

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza zakrojone na szeroką skalę rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to zbiór działań, które zostaną wdrożone w 59 samorządach OMGGS, w tym w mieście Malbork. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzać w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

Wszystkie gminy OMGGS podpisały również Deklarację Partnerstwa, w której zobowiązują się do wdrożenia Standardów, wśród których znajdują się między innymi:

1. Zwiększenie świadomości społecznej
• podręcznik zasad dla pracowników obsługi klienta w samorządach;
• kampania społeczna nt. roli i potrzeb osób niepełnosprawnych.
• ankieta badająca poziom satysfakcji oceniająca skuteczność działań;
2. Edukacja
• odpowiedzialne zamówienia publiczne - obligatoryjne stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych;
• edukacja antydyskryminacyjna - programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania;
• monitoring absolwentów - każdego roku gminy będą zbierać informacje o liczbie absolwentów z niepełnosprawnością, zapewni to możliwość dalszej aktywności i kształcenia;
• Metropolitalna Akademia Samorządowa - każda gmina otrzyma i wdroży program obligatoryjnych szkoleń urzędników z dostępności;
3. Opieka medyczna i rehabilitacja
• dostępna metropolia - wspólna regionalna baza danych dot. usług dla osób z niepełnosprawnością, baza gabinetów lekarskich ze specjalistycznym wyposażeniem i procedurami (np. jak znaleźć dentystę dla osób z porażeniem mózgowym);
• zespół ds. zdrowia - program szkoleń dla lekarzy i służb medycznych, we wszystkich gminach dostępny tłumacz języka migowego on-line;
4. Niezależne życie
• bezpłatne punkty pomocy prawnej;
• mieszkalnictwo - inwentaryzacja zasobów w gminach i powiatach pod kątem wykorzystywania ich przez osoby z niepełnosprawno;
• dostęp do wiedzy - samorządy sięgają po środki na asystenturę i opiekę wytchnieniową;
5. Dostępność i mobilność
• transport - dla osób z niepełnosprawnością do placówek opiekuńczych i edukacyjnych;
• uniwersalne projektowanie - regularny monitoring inwestycji w metropolii pod kątem dostępności;
• dostęp do wiedzy - informacje dla niepełnosprawnych na stronach samorządowych;
6. Czas wolny
• dostępne imprezy miejskie - wydarzenia rekreacyjne, sportowe i kulturalne dostosowane do aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością;
• budżet obywatelski - dodatkowe punkty dla projektów związanych z dostępnością;
• katalog dostępnego wypoczynku - informator z ofertą turystyczną (mapy i trasy) spełniającą kryteria dostępności;
• wspólne zakupy - opracowanie standardu dla nowo budowanych placów zabaw dostępnych również dla dzieci ze szczególnymi potrzebami;
7. Praca
• udostępnianie lokali miejskich - preferencyjne warunki dla organizacji i podmiotów zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością;
• więcej projektów z dofinansowaniem UE - wdrożenie rozwiązań, które zwiększają aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością;
• doradztwo zawodowe - wdrożenie w samorządach narzędzi badających predyspozycje zawodowe osób z niepełnosprawnością;
• kompetencje cyfrowe - samorządy sfinansują programy edukacyjne, które zapobiegać będą wykluczeniu cyfrowemu;
• praca - przeszkolenie pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie innowacyjnych form zatrudnienia - współdzielenie stanowiska, współdzielenie etatu, praca zdalna.

Deklaracja Partnerstwa

My, niżej podpisani – przedstawiciele Miast, Gmin i Powiatów – będący członkami wspólnoty metropolitalnej, mając na uwadze wysoką jakość życia obywateli oraz w trosce o równy dostęp do informacji i wsparcia, które zobowiązaliśmy się świadczyć Mieszkankom i Mieszkańcom Metropolii, niezależnie od stopnia sprawności, metody komunikacji, czy miejsca zamieszkania,

decydujemy się wdrożyć, zapisane w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami rozwiązania na rzecz dostępności i jakości usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościach i ich opiekunów.

W tym celu składamy, składamy Deklarację Partnerstwa na rzecz wdrażania wspólnych rozwiązań - Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i w każdej gminie i powiecie wskażemy osoby odpowiedzialne za jego implementowanie, będziemy wspierać ich działania, wspomagać procesy wymiany doświadczeń oraz szerzyć wiedzę o treści Konwencji o Prawach osób Niepełnosprawnych.

informacja: OMGGS